Δημοσιεύσεις έτους 2009

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά   (Journal articles)

  • Samarakou, M., Papadakis, A., Prentakis, P., Karolidis, D. and Athineos, S. (2009) “ A Fuzzy Model for Enhanced Student Evaluation”, The International Journal of Learning, 16, Issue 10, pp.103-118, 2009.

Δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται σε Πρακτικά Συνεδρίων (Conference  papers in Proceedings)

  • Tsaganou, G., Samarakou, M., Grigoriadou, M., Blitsas, P. (2009) ‘Enhancing Web Document Accessibility by Authoring Texts and Text Comprehension Activities’, In C. Stephanidis (Ed.): Universal Access in HCI, 13th International Conference on Human-Computer Interaction, San Diego, USA, July 19-24, 2009. Proceedings, Part III, HCII 2009, LNCS 5616, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 597–606.
  • Georgouli, K., Guerreiro, P. and Kapetanakou, S. Integrating an Automatic Judge into an Open Source LMS. In T. Bastiaens et al. (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (E-Learn 2009), pp. 3492-3499, Chesapeake, VA: AACE
  • Sgouropoulou, S. Grant, S. Wilson and G. Vangen. (2009) “European Learner Mobility: Sketching the landscape”, in Proceedings of the European University Information Systems (EUNIS 2009) International Conference, Santiago de Compostela, Spain.

Κεφάλαια που περιλαμβάνονται σε Βιβλία (Chapters in an edited book)

  • Ziovas, S., Grigoriadou, M., Samarakou, M. (2009), ‘Supporting online communities with social software: An overview of community driven technologies, In the book ‘Advanced Learning’, ISBN 978-953-307-010-0, Publisher In-Tech, October.