Ερευνητικά Έργα

 • Πρόγραμμα με τίτλο:  Student Diagnosis, Assistance, Evaluation System Based On Artificial Intelligence (StuDiAsE), Είδος-πλαίσιο έργου: ARXIMEDES III , Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συνολικός προϋπολογισμός: 83.000 €, Διάρκεια υλοποίησης: 1/1/2012 – 30/6/2015, Συντονιστής έργου: Μ.Σαμαράκου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας.
 • Πρόγραμμα με τίτλο: ECVET for Strengthening Training to Employment Pathways (ECVET-STEP), Είδος-πλαίσιο έργου: EE – LLP Leonardo-da-Vinci -Development of Innovation, Φορέας Χρηματοδότησης: EE – LLP Leonardo-da-Vinci -Development of Innovation, Συνολικός προϋπολογισμός: 399.368€, Διάρκεια υλοποίησης: 01/04/2014 – 31/12/2015, Συντονιστής έργου: Κ. Σγουροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
 • Πρόγραμμα με τίτλο: Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training (ACT), Είδος-πλαίσιο έργου: EE – LLP Leonardo-da-Vinci -Development of Innovation, Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συνολικός προϋπολογισμός:  501765 €, Διάρκεια υλοποίησης: 01/01/2014 – 31/12/2015, Συντονιστής έργου: Κ. Σγουροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
 • Πρόγραμμα με τίτλο: Composing Lifelong Learning Opportunity Pathways through Standards-based Services (COMPASS), Είδος-πλαίσιο έργου: EE – Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships for Higher Education, Φορέας Χρηματοδότησης: EE – Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships for Higher Education, Συνολικός προϋπολογισμός: 253.575€, Διάρκεια υλοποίησης: 01/09/2015 – 31/08/2018, Συντονιστής έργου: Κ. Σγουροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
 •  Automated monitoring and recording training students in laboratory exercises and assist their evaluation using fuzzy logic," THALES TEI of Athens.
 • “Developing an Adaptive Cooperative learning environment and Stereoscopic Imaging System for online Distance Learning”, «Project ARCHIMEDES: STRENGTHENING RESEARCH GROUPS IN TEI (ΕΕΟΤ)». (National Project) (2004-2006) 
 • "Systems design methodology for personalized access to online educational Intranets services using intelligent agents", «Project ARCHIMEDES: STRENGTHENING RESEARCH GROUPS IN TEI (ΕΕΟΤ)». (National Project) (2004-2006)
 • Development of an Adaptive Collaborative Learning Environment and Stereoscopic Imaging System for Distance Learning via the Internet", ARCHIMEDES, EPEAEK National Programme 2004.
 • "Design of introduction standards and evaluation of educational technologies and innovations", for the project "Research" Center for Educational Research.
 • Interactive Multimedia Learning Environment for the exploratory study of history and art with the use of historical sources", EPEAEK National Programme E22, ENERGY 1.1.v.
 • "Lesson" in the project of the Pedagogical Institute, 'Recast and modernization of the curricula in physical sciences with contemporary production of educational material', Energy 1.1a.