Πρόγραμμα Δια Βίου «Στρατηγικές Διδασκαλίας & Τεχνολογίες Μάθησης»

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει ως κύριος φορέας, σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης (EDUTeL), Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) µε τίτλο «Στρατηγικές Διδασκαλίας & Τεχνολογίες Μάθησης»

Το ΠΔΒΕ οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

Περισσότερα θα βρείτε μέσα στην Εκπαίδευση.

Δημόσια Νέα: