Οργάνωση

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τέσσερεις (4) καθηγητές, οι οποίοι συγκροτούν τη βασική ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου:

  • Σαμαράκου Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας-Διευθύντρια
  • Αθηναίο Σπύρο, Καθηγητή, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  • Γεωργούλη Κατερίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
  • Σγουροπούλου Κλειώ, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Την βασική ερευνητική ομάδα πλαισιώνουν επίσης ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος των οποίων το γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητά έχει άμεση συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Στο προσωπικό του εργαστηρίου εντάσσονται και υποψήφιοι διδάκτορες όπως και προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την διδακτορική τους διατριβή ή τη διπλωματική τους εργασία αντίστοιχα στο εργαστήριο , και κάνουν χρήση του εξοπλισμού του. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργασιών του εργαστηρίου με άλλα αντίστοιχα εργαστήρια, ως συνεργαζόμενοι ερευνητές συμπεριλαμβάνονται και μέλη ΕΠ ή ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή Ερευνητικών Κέντρων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και ομότιμοι καθηγητές του ΤΕΙ Αθήνας.

Διοίκηση του Εργαστηρίου – Διευθυντής Εργαστηρίου

Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του, που είναι Καθηγητής της οικείας Σχολής στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, κατά προτεραιότητα από τις βαθμίδες Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την ολομέλεια των μελών της βασικής ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου και η εκλογή του, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η θητεία του διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια μόνο θητεία σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιεχόμενο που να έχει ταξινομηθεί με αυτόν τον όρο.